סגולת “האילן הקדוש”

Date

קמיע האילן הקדוש הוא סוד בריאת העולם והשתלשלות העולמות,

ממה שגילה אליהו הנביא להארי ז”ל הקדוש והעביר לתלמידיו ואסר על כל התלמידיו לפרסם את הדברים בשמו, חוץ מהמהרח”ו שסמך עליו בסמיכה מיוחדת שכתב בדיוק מה ששמע מרבו הארי”זל.

מקובל שקמיע זה ממשיך ישועות מעולמות העליונים לעם ישראל.

למי שהאילן תלוי בביתו יהיה מוגן מכל מיני דברים קשים, מביא אהבה ושלום, בריאות וחוזק לחולים, הגנה מעין הרע ומחשבות רעות. הוא נותן שמירה מעולה לכל בני הבית.

וכפי שכתב האדמו”ר רבי ישעיה מושקאט מפראג [חתן רבי יצחק מראדוויל ותלמיד מובהק של המגיד מקוז’ניץ וחברו של בעל ה’חידושי הרי”ם’] בהסכמתו להדפסת ה’אילן הקדוש’: “דבריו הקדושים יקרים מפז ומפנינים נכלל בו כל כתבי האר”י זלה”ה… והבקי בדבריו הקדושים יכול בנקל לעסוק בחכמת הקבלה”. הרי שקמיע האילן הקדוש מסוגל “לשמירה מכל נזק – ומסוגל לגדל בנים”.

וכתבו וסידרו רבי מאיר כץ פאפרס מתלמידי האר”י זצ”ל. והוא “סימנים” לידע החכמה ויהיה לזכרון בלשוננו זהו ריכוז כל יסודות הקבלה וברור המושגים בתמצתיות.

האילן הקדוש

אילן בגימטריא שווה תשעים ואחד, וזה סוד חיבור שני שמות קדושים: י-ה-ו-ה (שנקרא שם הוי”ה) ו א-ד-נ-י (שנקרא שם אדנות).

שם הוי”ה (י-ה-ו-ה) זה השם העיקרי מהעשרה שמות של השם, שם של רחמים. שם ששולט בכל העולמות ובכל הספירות.

כתוב בתיקוני זוהר אשרי מי שמכוון בשם הזה, הכולל את כל היחודים כולם, כל החיבורים כולם. השם הזה שייך לספירת זעיר אנפין, לשמיים.

שם אדנות זה השם של המלכות, הקשור לארץ, לאדמה, לדינים. חיים חדשים יכולים להתחיל רק מחיבור של אותם שני כוחות, החיבור של הקדוש ברוך הוא והשכינה, זה ‘עץ חיים’, האילן הקדוש שממנו יוצא שפע לכל הנבראים, אשרי מי שגורם לזיווג, חיבור, של השכינה והקב”ה שהוא גורם לשפע בכל העולמות, גורם לשפע שיכנס בנפש שלו.

האילן הגשמי נותן לנו פירות גשמיים וראש השנה של האילן הגשמי הוא ראש השנה למעשרות וכל המצוות הקשורות בפירות, כפי שהזכרנו, אבל האילן הרוחני, אמרנו שזה ‘עץ החיים’ שמניב פירות רוחניים.

כלומר, ראש השנה לאילן פירושו תחילת הצמיחה של הפירות הרוחניים שאנו עתידים לראות בהמשך השנה.

חז”ל אמרו שהשרף מתחיל לעלות באילנות, מתחילים החיים החדשים של האילן, הארה החדשה של האילן.

בשחף תשמישי קדושה ניתן לרכוש כמה מוצרים של “האילן הקדוש”:

More
articles

דילוג לתוכן